Adoracija

Raktažodžiai:

Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.

Nuo lapkričio 5 d., kiekvieną penktadienį, kviečiame adoracijos maldai 19 - 20 val.

Lapkričio 2 d.

Raktažodžiai:

Lapkričio 2-oji - Vėlinės, mirusiųjų pagerbimo diena. Šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

12.15 val. naujosiose Molėtų kapinėse melsimės už mirusiuosius.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Lapkričio 1 d.

Raktažodžiai:

Lapkričio 1-oji - Visų Šventųjų diena. Eucharistiją švęsime 9, 11 ir 18 val.

17 val. procesijoje iš bažnyčios į senąsias kapines melsimės už mirusius artimuosius. 
Turėkite procesijos žvakę.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

"Dvasinės pratybos" kasdieniniame gyvenime

Mes kasdieną skiriame laiko daugeliui dalykų: valgiui, darbui, mokslui, sportui, pramogoms ir t. t. Bet jei neskiriame laiko Dievui, reiškia Jis nėra mums toks svarbus, kaip aukščiau išvardinti dalykai. Neturėdami pastovaus bendravimo su Dievu mes visada jausime trūkumus: trūkumą ramybės, džiaugsmo, drąsos, užtikrintumo. Dievas - mūsų būties pagrindas. Jis mus ne tik sukūrė, bet ir toliau kuria, palaiko savo meile, kad ir mes galėtume kūrybingai darbuotis. Nuo Jo priklausome kiekvieną savo gyvenimo akimirką.

Sekimas Jėzumi

Raktažodžiai:

Tame sekimo paskui Jėzų kelyje atvangos nėra. Apie Dykumos Antaną sakoma, kad jis nepaisė praėjusio laiko, bet, vertindamas kiekvieną naują dieną kaip savo askezės pradžią, darė vis didesnę pažangą. Jis nesiskaitė su praėjusiu laiku, bet, vis iš naujo pradėdamas, kasdien stengėsi prisistatyti Dievui taip, kaip dera Dievui pasirodyti, regint Jį širdyje ir pasirengus paklusti Dievo valiai, o ne jokiai kitai.

Spalio 14 d.

Raktažodžiai:

Pabūkime kartu. Spalio 14 d. 11 val. Molėtų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, prašant Dievo gailestingumo kenčiantiems fizinę ir dvasinę negalią.

Malda į Pompėjos Mergelę

Raktažodžiai:

O Marija, šventojo Rožinio Mergele,
Išmelsk malonę kontempliuoti, gyventi ir visam pasauliui skleisti
Jėzaus Kristaus ir visos Švenčiausiosios Trejybės bendrystės slėpinį.

Pabučiavo raupsuotąjį

Raktažodžiai:

Norint išspręsti klausimą, reikia kažką daryti: tu negali pasilikti vietoje. Padaryk kažką - vieną žingsnį, nors mažą; gestą, bent vieną. Galbūt reikia visai paprasto dalyko, banalaus, bet to, kurį tu vis atidėlioji, kurį vis iš naujo palieki kitam kartui.

Keičiasi šv. Mišių laikas

Raktažodžiai:

Primename, jog nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 18 val.

Gyventi antgamtinį Dievo gyvenimą tikėjimu, viltimi ir meile

Raktažodžiai:

Kaip tai pasiekti?

Dievas nebūtų gerumas ir Meilė, jeigu, norėdamas mūsų draugystės, neduotų mums laiko ir priemonių su Juo bendrauti. Tos priemonės - absoliučiai tikros ir leidžiančios sueiti į tiesioginį kontaktą su Dievu - yra teologinės dorybės ir iš jų kylančios dovanos.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4