2011 m. lapkričio 20 d.
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai Molėtų bažnyčioje.
Ant Švč. Mergelės Marijos altoriaus buvo pakabintas votas - sidabrinė širdelė, kurią sesuo Celina Aldona Ona Umbrasaitė (EJK) paaukojo kaip padėkos ženklą Dievo Motinai už išklausytas maldas ir gautas malones.

2011 m. lapkričio 14-20 d.
Šią savaitę Molėtų parapijos tikintieji turėjo galimybę melstis prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Lapkričio 20 d. Gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo pagarbiai išlydėtas į Stirnių parapiją.
 

2011 m. spalio 22-23 d.
Molėtų parapijos jaunimo "Aukštyn širdis!" stovykla "Šlovinti Viešpatį giesme" Palūšėje.

2011 m. lapkričio 1 d.
Mirusiųjų atminimo dienos išvakarėse lankant senąsias Molėtų kapines.

2011 m. spalio mėn.
Molėtų bažnyčioje dvasinę tarnystę Viešpačiui ir parapijai pradėjo vikaras Mindaugas Grenda.

2011 m. rugpjūčio 14-20 d.
"Aukštyn širdis!" kartu su Kaišiadorių vyskupijos jaunimu piligriminis žygis į Pivašiūnus.

2011 m. liepos 18-22 d.
Molėtų parapijos jaunimo šlovinimo maldos grupė "Aukštyn širdis!" stovyklavo Molėtų r. Antalakajos k.

2011 m. liepos 6 d. - rugpjūčio 14 d.
Molėtų bažnyčioje vyksta 10-ojo Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertai.

2011 m. liepos 3 d.
Molėtų bažnyčios tituliniuose šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaiduose dalyvavęs vyskupas Juozas Matulaitis teikė Sutvirtinimo sakramentą.

2011 m. birželio 28 - 29 d.
Susitikimas su KVJK draugais.

web sprendimas c-4