Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka

Balandžio 9 d. Verbų sekmadienis
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Balandžio 13 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.

Balandžio 14 d. Didysis Penktadienis
Kristaus Kančios pamaldos 18 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)

Balandžio 15 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas. Galima sudeginti nenaudojamas sakramentalijas (pašventintus senus, sulūžusius kryžius, paveikslus ir pan.).

Velyknakčio pamaldos prasidės saulei nusileidus 20.22 val. prie šventoriuje sukurto laužo. Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Velyknakčio pamaldose bus šventinami valgiai, vanduo ir degtukai.

Balandžio 16 d. šv. Velykos
Viešpaties Prisikėlimo pamaldos 8 val.
Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Balandžio 17 d. antroji šv. Velykų diena
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 10 val. ir 18 val.

web sprendimas c-4