Užrašas ant Jėzaus kryžiaus

Raktažodžiai:

Senajame Testamente yra gausu stebinančių akrostichų ir kitokių tekstinių ypatybių, kurios patraukia atidaus skaitytojo dėmesį. Naujajame Testamente taip pat yra hebrajiškas akrostichas, kuris dažniausiai lieka nepastebėtas.

Akrostichas yra eiliuotas kūrinys, kurio eilučių pirmos, o kartais paskutinės raidės sudaro žodį arba posakį.

Kai Jėzus buvo nukryžiuotas, Pilotas užrašė tekstą, kuris buvo prikaltas prie kryžiaus. Jo parinkti žodžiai papiktino žydų aukštuosius kunigus ir jie prašė tą užrašą pakeisti. Tačiau jis atsisakė. Verčiant užrašą į kitas kalbas, tam tikri jo aspektai lieka nepastebėti.

Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: „Jėzus Nazarietis, žydų karalius“. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė Pilotui: „Nerašyk: 'Žydų karalius', bet: 'Šitas skelbėsi: aš esu žydų karalius'“ Pilotas atkirto: „Ką parašiau, parašiau!" (Jn 19, 19-22)

Pilotas atsisakė perrašyti epitafiją, kurią jis sukūrė. Užrašas hebrajų kalba buvo toks: Ha Yehudi m vMelech HaNazarei Yeshua (hebrajiškai skaitant iš dešinės į kairę) – Jėzus Nazarietis Žydų Karalius. Vertime mes nepastebime akrosticho, kurį sudaro pirmosios žodžių raidės, t. y. Jahvė (YHWH)!

Jei Pilotas būtų perrašęs tekstą, kaip jo buvo prašyta, užraše neliktų Dievo vardo. Ar Pilotas tai suprato? Ar jis tai darė apgalvotai? Ar jis tik norėjo papiktinti žydų aukštuosius kunigus, mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo (Mt 27, 18)? Ar jis pradėjo suvokti, jog vyko kažkas daugiau, nei jis lig tol pastebėjo?

Paprašytas paskirti ypatingą sargybą prie kapo, jis mįslingai atsakė: eikite ir saugokite, kaip išmanote (Mt 27, 63-66). Ką jis norėjo tuo pasakyti? Ar jis jau ėmė įtarti Jėzų esantį tuo, kuo Jis save vadino? Ar Pilotas iš tikrųjų nustebo, kai Jėzus buvo prikeltas po trijų dienų? Galime tik spėlioti.

Šventojo Rašto tekstuose yra nemažai akrosticho atvejų. Pavyzdžiui, Esteros knygoje Dievo vardas neminimas tiesiogiai. Tačiau daugelyje šios knygos teksto vietų jis yra aptinkamas akrosticho pavidalu. Tai neturėtų stebinti, juk pats Esteros vardas reiškia „kažkas paslėpta!“

Pagal Chuck Missler knygą „Kūrėjas už laiko ir erdvės ribų“

Komentarai

bralgis portretas

Egzegetinis šarlatanizmas :)

Egzegetinis šarlatanizmas :) t.y. vedžiojimas už nosies tų, kurie lygiai kaip ir rašantysis nesupranta hebrajų kalbos...

Akrosticho ten nebuvo nė kvapo...

Hebrajiškai (lygiai kaip ir aramėjiškai), užrašas yra:

Yešua Hannotzri Melek Hayyehudim.

Cituojamasis ne tik kad nesisarmatija rodyti, jog nemoka hebrajų kalbos įbalsinimo taisyklių (žodyje "Nazarietis" ilgasis balsis "a" virsta "o", nes yra nekirčiuotas - net Bulgakovas "Meistre ir Margaritoje" sugebėjo tatai užrašyti teisingai), bet ir iš kažkur ištraukia jungtuką "we" (ir) prieš žodį "Karalius". Tokiu atveju užrašas būtų: "Jėzus Nazarietis ir/bet Karalius Žydų". Absurdas ir tiek...

Neskaičiau cituojamo veikaliuko, tačiau indomu ką Autorius kalba apie Mt 27:37? Juk ten užrašas turėtų būti: "Zeh Hu Yešua Melek Hayyehudim". Kokį akrostichą Missler'is įžvelgtų šičia? :)

Juolab, kad klausimas apie tai koks tekstas iš tikrųjų kabėjo virš Jėzaus galvos - išlieka neatsakytas. Faktas, kad kiekvienas Evangelistas šį faktą papasakojo savaip, pagal savosios Evangelijos teologiją. Lygiai kaip ir su dviem "Tėve mūsų" maldom Luko ir Mato Evangelijose.

Žodžiu... pigūs triukai čia :)

p.s. su Estera jis irgi į pievas varo :))) Šio vardo etimologija yra Babiloniška/Persiška (žr. ištar). Rabinai jį sieja su graikišku žodžiu aster (žvaigždė). Hebrajiškasis veiksmažodis "satar" (slėpti) su šiuo vardu neturi nieko bendra. Juolab, kad tikrasis Esteros vardas (žr. Est 2:7) yra Hadassah (kilmė - ko gero Akadiška [žr. hadaššatu]), kuris siejamas su šaknimi "chadaš" (atnaujinti, daryti naują) ir galėtų reikšti: "nuotaka; tik ką [t.y. naujai] susituokusi". Vienas iš Ištar epitetų.

RU portretas

Et

Et, ko tik nenutinka iš didelio troškimo skelbti pasauliui Jėzaus dievystę... :)
Gerai, kad hebrajų kalbą išmanantys žmonės sudėlioja raides į vietas. Ačiū, broli.
Garbė Jėzui Kristui.

web sprendimas c-4