Gailestingojo Jėzaus paveikslo kelionė

Minint Dievo Gailestingumo metus, š. m. lapkričio 14 d. (pirmadienį) 17 val. į Molėtų bažnyčią atkeliauja Gailestingojo Jėzaus paveikslas.
Kviečiame pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą ir kartu su kunigais mestis Dievo Gailestingumo vainikėlį bei Dievo Gailestingumo litaniją.

Kaip Dievas antgamtiniu būdu gyvena mumyse

Raktažodžiai:

Mes žinome, kad Dievas yra trijuose Asmenyse. Tėvas per visą amžinybę gimdo Sūnų, savo alter ego, savo tobulą atvaizdą. Jis nėra Jį pagimdęs kažkada. Tas aktas yra amžinoje dabartyje, jis tęsiasi ir dabar. Tėvas be paliovos gimdo Sūnų. Tuo dieviškuoju ir taip pat amžinu Sūnumi Tėvas gėrisi; Sūnus myli Tėvą ir iš to meilės žvilgsnio, kuriuo dieviškos esmės paprastume Tėvas ir Sūnus pasikeičia, randasi Šventoji Dvasia.

Lapkričio 6 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį sekmadienį 12 val. Molėtų bažnyčioje vyks regioninis šermenų giesmių giedojimo renginys "Lietuvių šermenų giesmės".
Dalyvaus folklorinio meno mėgėjų kolektyvai iš Marijampolės, Šakių, Švenčionių, Rokiškio ir Molėtų.

Lapkričio 2 d.

Raktažodžiai:

Mirusiųjų pagerbimo dieną šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

16 val. melsimės už mirusius naujosiose Molėtų kapinėse.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Lapkričio 1 d.

Raktažodžiai:

Visų Šventųjų dieną šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

17 val. procesija eis iš bažnyčios į senąsias kapines.
Turėkite procesijos žvakę.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Eiti su Kristumi

Raktažodžiai:

Sekti - yra vedamasis Evangelijos žodis, taip pat ir pagrindinis gyvenimo žodis. Ateikite, sekite paskui mane. Tai mes girdime kasdien. Tai frazė, panaši į tą, kurią ištaria gydytojas, vesdamas jus į savo kabinetą. Kasdieninėje kalboje žodis “sekti” reiškia pasyvų veiksmą. Be abejo dėl to, kad tas, kuris seka, eina iš paskos.

Dvasinės pratybos

Kviečiame dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose" kasdieniniame gyvenime.
Dvasinės pratybos - tai būdas atnaujinti savo santykį su Dievu.

Pirmasis susitikimas parapijos namuose spalio 20 d. (ketvirtadienį) po vakarinių šv. Mišių (18.45 val.).

Tarnystė

Raktažodžiai:

Spalio 16 d. 9 val. Molėtų bažnyčioje šv. Mišias aukos š. m. rugsėjo 25 d. į kunigus įšventintas ir paskirtas Molėtų parapijos vikaru Mindaugas Grenda.

Spalio 16 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį sekmadienį 12 val. Molėtų bažnyčioje vargonuos Vytenis M. Vasyliūnas (Vokietija).
Koncerto programoje skambės J. S. Bach, M. K. Čiurlionio, F. Liszt, M. E. Bossi, J. Alain kūriniai.

Šventojo Rožinio šventė

Štai tavo Motina! (Jn 19, 27)

Kokie guodžiantys ir malonūs tie žodžiai krikščioniui, kuris suvokia, kiek juose yra meilės. Taip atidavęs mums viską, ką buvo galima duoti, tai yra visų savo darbų, kančių ir kryžiaus mirties nuopelnus, - savo švenčiausiąjį Kūną ir Kraują kaip maistą mūsų sieloms, Jėzus Kristus atidavė mums savo didžiausią brangenybę - savo šventąją Motiną.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4