Gyvenimo kelionei

Pirmąjį šių metų žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galima rasti ir Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina - 10 lt.

Parapijos lankymas

Raktažodžiai:

Kovo mėnesį kunigai tęsia parapijos lankymą.

Kovo 5 d.

17 val. Molėtų bažnyčioje įvyks susitikimas su kun. teol. dr. Arnoldu Valkausku.
Kunigas svečias praves mokymą apie Vidinio išgydymo maldą.

18 val. šv. Mišios - Vidinio išgydymo pamaldos.

Kovo 4 d.

Raktažodžiai:

Šv. Kazimiero atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

11 val. šv. Mišias aukos Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris Gediminas Tamošiūnas.

Atgaila būtina kaip kvėpavimas

Raktažodžiai:

Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos visos jūsų nuodėmės. (Apd 3,19)

Taigi, broliai mano, su kuo galima palyginti bausmę sielai, kuriai Dievas atėmė tikėjimą, bausdamas ją už jos nuodėmę? Jeigu mes norime išgelbėti savo sielą ir būti Dievo malonėje, atgaila mums taip reikalinga, kaip kvėpavimas kūno gyvenimui. Tikrai žinokite, kad kūną būtinai reikia tramdyti, jei norime, kad jis paklustų mūsų dvasiai ir protui. Jei mes nenorime, kad mūsų kūnas priešintųsi sielai, mes turime jį tramdyti kartu su visais jo jausmais; ir jeigu norime, kad mūsų siela būtų paklusni Dievui, mes turime ją tramdyti kartu su visomis jos galiomis.

Vasario 22 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena - prasideda gavėnios laikas.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Vasario 17 d.

Raktažodžiai:

Molėtų dekanato muziejaus atidarymas

Pirmą kartą istoriniuose rašytiniuose šaltiniuose Molėtų vardas paminėtas 1387 m. vasario 17 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos dovanojimo rašte, kuriuo įteisinami naujai įkurtos Vilniaus vyskupijos dovanojami dvarai ir žemės.

Vasario 16 d.

Raktažodžiai:

Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną šv. Mišios 11 val.

Vakarinių šv. Mišių nebus.

Paskirtas naujas Kaišiadorių Vyskupas

Raktažodžiai:

Šventasis Tėvas Benediktas XVI-asis priėmė Kaišiadorių Vyskupo Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš pastoracinio vadovo pareigų prašymą ir naujuoju Kaišiadorių Vyskupu paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupijos Augziliarą Vyskupą Joną Ivanauską.

Vasario 11 d.

Raktažodžiai:

Minima Pasaulinė ligonių diena.

Šią dieną kunigai lankys ligonius Molėtų ligoninėje.
Šv. Mišios Molėtų ligoninės koplytėlėje 15 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4