Spalio 14 d.

Raktažodžiai:

Pabūkime kartu. Spalio 14 d. 11 val. Molėtų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, prašant Dievo gailestingumo kenčiantiems fizinę ir dvasinę negalią.

Malda į Pompėjos Mergelę

Raktažodžiai:

O Marija, šventojo Rožinio Mergele,
Išmelsk malonę kontempliuoti, gyventi ir visam pasauliui skleisti
Jėzaus Kristaus ir visos Švenčiausiosios Trejybės bendrystės slėpinį.

Pabučiavo raupsuotąjį

Raktažodžiai:

Norint išspręsti klausimą, reikia kažką daryti: tu negali pasilikti vietoje. Padaryk kažką - vieną žingsnį, nors mažą; gestą, bent vieną. Galbūt reikia visai paprasto dalyko, banalaus, bet to, kurį tu vis atidėlioji, kurį vis iš naujo palieki kitam kartui.

Keičiasi šv. Mišių laikas

Raktažodžiai:

Primename, jog nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 18 val.

Gyventi antgamtinį Dievo gyvenimą tikėjimu, viltimi ir meile

Raktažodžiai:

Kaip tai pasiekti?

Dievas nebūtų gerumas ir Meilė, jeigu, norėdamas mūsų draugystės, neduotų mums laiko ir priemonių su Juo bendrauti. Tos priemonės - absoliučiai tikros ir leidžiančios sueiti į tiesioginį kontaktą su Dievu - yra teologinės dorybės ir iš jų kylančios dovanos.

Mano pašaukimas

Esu sesuo Vincenta Slavėnaitė. Priklausau Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijai. Štai jau praėjo dešimt metų nuo tada, kai susipažinau su seserimis. Per tą laiką praėjau vienuolinio gyvenimo etapus, t.y. iš pradžių buvau kandidatė, vėliau  postulantė, noviciatė. Po noviciato daviau pirmuosius vienuolinius įžadus šioje kongregacijoje, o prieš metus - amžinuosius įžadus.

Pašaukimas man yra Dievo dovana, nes kaip Evangelistas Jonas rašo: "Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau ir paskyriau..." (Jn 9, 17).

Iš kur Tu viską žinai?

Raktažodžiai:

Kaip? Kaip Tu įžiūri mane iš begalinių dangaus tolių, pro tokį tankų žvaigždžių spiečių, akinamai spiginant saulei ir nakties tamsumoj, kiaurai debesų patalus, pilkas lietaus skraistes ir plazdančias vėjų skaras, tarp miškų ir girių žalumos, vandenų mėlio, laukų ir pievų raibumo? Kaip randi mane tarp šitiekos miestų ir kaimelių, namų namelių, butų ir kambarėlių, kaip randi mane tarp daugybės žmonių?..

Dėl pasirengimo šventiesiems sakramentams

Raktažodžiai:

Norintys priimti Pirmąją šv. Komuniją bei Sutvirtinimo sakramentus, iki rugsėjo 26 d. turi užsiregistruoti zakristijoje (pas kunigą, prieš ar po šv. Mišių). Su savimi turėti Krikšto pažymėjimą ir asmens dokumentą (gimimo liudijimą arba asmens tapatybės kortelę). Į sąrašus įtraukiami mokykloje lankantys tikybos pamokas.

Moralinis kontracepcijos ir Natūralaus Šeimos Planavimo skirtumas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą

Raktažodžiai:

XX amžiaus pabaigoje - XXI amžiaus pradžioje žmonija meta iššūkį pamatinėms, Dievo sukurtoms, vertybėms: gyvybės unikalumui ir neliečiamumui, asmens orumui, meilei, santuokai. Visuomenė, remdamasi mokslo pasiekimais ir hedonistiniais įpročiais, palaipsniui naikina Kūrėjo žmonijai dovanotą gyvybės kultūrą.

Kunigo Česlovo Kavaliausko malda

Raktažodžiai:

Skaitydami Šventąjį Raštą - Naująjį Testamentą, turbūt nė nesusimąstome, kad šias Dievo dovanas į lietuvių kalbą išvertė kunigas Česlovas Kavaliauskas, miręs prieš 13 metų.
Vytauto Didžiojo universitete studijavau Katalikų teologijos fakultete. Atmintin įstrigo kunigo paskaita, jog mes turime galvoti ne kas mes esame, o kuo turime būti. O turime būti gerais Dievo partneriais. Sužinojusi, jog Česlovas Kavaliauskas darbuojasi mano tėvo gimtinėje Žaslių parapijoje, nuėjau jo aplankyti ir nunešiau medaus. Medus buvo pokalbio pradžia, bet tąkart mūsų pokalbis neužsitęsė, mat kunigas laukė svečių.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4