Šventojo Rožinio šventė

Štai tavo Motina! (Jn 19, 27)

Kokie guodžiantys ir malonūs tie žodžiai krikščioniui, kuris suvokia, kiek juose yra meilės. Taip atidavęs mums viską, ką buvo galima duoti, tai yra visų savo darbų, kančių ir kryžiaus mirties nuopelnus, - savo švenčiausiąjį Kūną ir Kraują kaip maistą mūsų sieloms, Jėzus Kristus atidavė mums savo didžiausią brangenybę - savo šventąją Motiną.

Viešpats man davė brolių...

Žmonės mums yra duoti: jie mums ateina iš Dievo rankų. Viešpats man davė brolių, taip sako šv. Pranciškus kaskart kalbėdamas apie ordiną. Ne jis, Pranciškus, jį įsteigė. Dievas jam juos davė dovanai. Viešpats visa tai padarė, Jis man davė brolių. Tie žodžiai nuolat yra jo lūpose kaip refrenas.

Keičiasi šv. Mišių laikas

Raktažodžiai:

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 18 val.

Dėl pasirengimo priimti sakramentus

Kviečiami registruotis norintys priimti Pirmosios šv. Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentus. 
Ateinančiais sekmadieniais (rugsėjo 25 d. ir spalio 2 d.) po 9 val. ir 11 val. šv. Mišių Molėtų bažnyčioje Jūsų lauks tikybos mokytojas.

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas

Kryžius yra dieviškosios aukos bei dangaus ir žemės sutaikinimo ženklas. Jis yra ir simbolis tos vienybės, kurią meilė turi mumyse išugdyti - kaip to prašė mūsų Viešpats savo kančios, paaukotos už mūsų vienybę, išvakarėse: tegul visi bus viena (Jn 17, 21).

"Kelionė su Bernardinai.lt"

Šių metų trečiąjį žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galite rasti Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Mes sukurti

Raktažodžiai:

Mes sukurti pagal Dievo paveikslą, - atsklido brolio Marcelino balsas. Darome pertrauką ir tyloje išsiskirstome kas kur. Išėjusi iš patalpos ir, apkabinta vasaros šviesos bei šilumos, pasukau link aikštės. Grindinio akmenys alsavo karščiu, lietaus dulksna, vos pasiekusi juos, garavo ir pripildė popietę sumišusiu grindinio dulkių ir drėgmės kvapu. Tylu. Na, tiesiog nerealiai tylu mažame miestelyje. Nesirinkdama kelio, žingsniavau aikšte tolyn link koplyčios, saugančios šventąjį akmenį. Praėjusi ją, pasukau pamiškės link...

Knygos pristatymas

Rugsėjo 11 d. 11 val. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre (Birutės g. 9, Kaišiadorys) bus pristatoma teologo, Šv. Rašto vertėjo, Kaišiadorių vyskupijos kunigo Česlovo Kavaliausko (1923-1997) lig šiol neskelbtų rankraščių aktualiomis tikėjimo temomis knyga "Iš kun. Česlovo Kavaliausko rankraščių".
Knygos sudarytoja Jurgita Fedorinienė.

Rugsėjo 11 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Rugsėjo 7 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį trečiadienį 18 val. Molėtų bažnyčioje koncertuos 2011 m. tarptautinio M. K. Čiurlionio jaunųjų vargonininkų konkurso dalyvės Indrė Gerikaitė ir Agnė Petruškevičiūtė.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4