Pirmosios Komunijos šventė

Raktažodžiai:

Pirmosios Komunijos šventė Molėtų bažnyčioje

Gegužės 22 d. ir 29 d. (sekmadienį) 11 val.

Prasmės buveinė - tavyje

Raktažodžiai:

Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla (...) šventa. (1 Kor 3, 16-17)

Mūsų vidiniam "aš" nėra nereikšmingų dalykų - jis viską pastebi. Pajauta ateina nuolat: gyvenimo skonio, žmogaus, savęs, prasmės ieškojimo pajauta. Galiausiai šventumo pajautimas...

Mergelė Marija

Būti kontempliatyviam, reiškia priimti dieviškąjį žodį, priimti Jį savo dvasia ir suvienyti su Juo savo gyvenimą. Taigi Švenčiausioji Mergelė yra kontempliatyviųjų pavyzdys. Ji yra Tiesos ir Gražiosios Meilės Motina. Mes turime Ja sekti, kaip ištikimi ir kilnūs vaikai.

Didingas ženklas

Raktažodžiai:

Jėzus, Dievo Sūnus, anot šv. Pauliaus, gimęs iš moters (Gal 4, 4), buvo duotas pasauliui per tą ypatingą moterį, kurią kai kas atpažįsta Apreiškimo aprašyme. Ta nuostabi moteris yra Marija, Stebuklingoji, nepadariusi jokio stebuklo. Jinai - tas Dievo atsakymas - nėra nieko pareiškusi, nėra kalbėjusi. Ji nepaliko jokio rašto, jokio testamento. O ne, paliko. Jėzų Kristų! Marija - Dievo Motina. Štai vienintelis Mergelės garbės titulas. Tai viskas. Kristus - Marijos buvimo prasmė. Vienintelis jos gyvenimo turinys.

Velykinė Pranciškaus giesmė

Pranciškaus akys liko užmerktos, bet ausys tapo jautresnės; jis girdi savo Viešpatį, kuris sako: Džiaukis, Pranciškau, būk savo kančiose laimingas. Nuo dabar gyvenk ramybėje, lyg jau būtum su manimi Dangaus Karalystėje.

Didysis Tridienis

Raktažodžiai:

Didžiojo Tridienio apeigų aprašymas tepasitarnauja gilesniam Kristaus mirties ant Kryžiaus ir Prisikėlimo slėpinių suvokimui bei išgyvenimui.

Velyknakčio adoracija

Raktažodžiai:

Nuo Didžiojo Penktadienio Kristaus Kančios pamaldų iki Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio pamaldų vyks nepertraukiama Dievo garbinimo malda, budint prie Švč. Sakramento.
Kviečiame jungtis maldai Jums patogiu laiku.

Bažnyčioje yra informacinis lapas, kuriame Jūs galite užsirašyti, kada ketinate skirti savo laiką šiai brangiai maldai.

Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Balandžio 21 d. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės Mišios)
Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena

Šv. Mišios 18 val.

Balandžio 22 d. Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos 18 val. (rinkliava šv. Žemei)

Esant galimybei, 15 val. kviečiame ateiti į Parapijos namus, kur bus rodomas filmas "Kristaus kančia".

Iš rekolekcijų Šiluvoje

Viešpaties malonės ir kunigo Povilo rekomendacijų dėka, šių metų kovo 18-20 d. Šiluvoje teko dalyvauti  Nacionalinės Egzorcistų Asociacijos organizuotose rekolekcijose "Jėzus gydo ir laisvina". Norėčiau trumpai pasidalinti mintimis iš rekolekcijų su tikėjimo broliais ir seserimis.

Kristaus paklusnumas (II)

Jėzaus paklusnumo didybė objektyviai matuojama tuo, ką iškentėjo, o subjektyviai - meile ir laisve, su kuriomis pakluso. Šv. Bazilijus išskiria tris nusiteikimus, dėl kurių paklūstama: pirmiausia - bijant bausmės; antra - trokštant atlyginimo; trečia - dėl meilės. Jėzuje sušvyti pats aukščiausias ir begalinis Sūnaus paklusnumas net pačiais kraštutiniais momentais.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4