Sugalvok tu man tokią atgailą...

Raktažodžiai:

Sugalvok tu man tokią atgailą - kasdien skaityti šv. Raštą! Ir dar pasakė, kad skaityti reikia po truputį, nes persistengti negalima. Ir dar, sako, kadangi bandai rašyti, tai skaityk ir rašyk. Užrašyk tą žodį ar tą žodžių junginį, kuris labiausiai kris į akį ar užsiliks minty. Kitam gyvenimo gali neužtekti tokiai atgailai. Aš iki šiol atgailauju. Paskirtų du "Tėve mūsų", ar tris "Sveika Marija", būtų suprantama... Štai kokią dovaną man atnešė tų metų Žolinių šventės išpažintis.

Sakralinės muzikos festivalis

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 
9 - asis sakralinės muzikos festivalis

"Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis"

Šlovė į Dangų

Raktažodžiai:

Kas yra lietus? Kodėl net niūriausiomis dienomis jis tampa sielos draugu, ramybės bičiuliu, širdies guodėju? Bandau sudėti visus jo grojamus garsus į galvą ir netelpa... Dviejų ketvirtinių taktas muša į skardą, aštuntinėmis natomis skamba alyvų lapai, kurie godžiai geria kiekvieną krintantį lašą, o pusinėmis natomis skamba į žemę atsimušantys sunkūs lašai... Ir visa tai - nuostabus šlovinimas...

Kunigui Ignacui Milašiui atminti

Raktažodžiai:

Gera kiekvienam žmogui gyvenime džiaugtis tuo, jog turėjo gerus tėvus, gerus draugus, gerus mokytojus. Dėkodamas Dievui galiu pasakyti: džiaugiuosi, kad turėjau ir gerus parapijos kunigus. Ypač dėkoju, kad Viešpats leido pažinti Kunigą Ignacą Milašių, ilgametį Molėtų parapijos kleboną, mano gyvenime tai buvo ir pirmasis klebonas. 

Birželio 27 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atlaidai

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Vis negaliu nustoti dėkoti...

Raktažodžiai:

Vis negaliu nustoti dėkoti Viešpačiui už vieną po kito atverčiamus suvokimo puslapius, vieną po kitos dovanojamas dangiškojo Mokytojo pamokas, vienas po kito atveriamus Tėvo namų langus...

Skridau namo iš Šventosios Žemės pilna ramybės ir palaimos, kad galėjau būti ten, kur Brolio eita, kur Mokytojo mokyta, kur Karalius karūnuotas ir nuvainikuotas, kur Jis nugalėjo savo Prisikėlimu...

Karmelio Švč. Dievo Motinos Rudieji škaplieriai

Raktažodžiai:

Škaplierius - karmelitų ypatingo pamaldumo švenčiausiajai Mergelei Marijai ženklas - ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis, sakramentalija. Škaplieriaus tradicija yra kilusi iš karmelitų vienuolio Šventojo Simon Stock (~1165-1265) gautų apreiškimų.

Kviečiame į Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos narių susitikimą

Raktažodžiai:

Birželio 18 d. (penktadienis)

Parapijos namuose
16 val. - paskaita, filmas
17 val. - pokalbiai apie draugijos veiklą

Bažnyčioje
18.30 val. - Rožinio malda
19 val. - šv. Mišios

Parapijos namuose
19.45 - agapė (kadangi penktadienis, pageidautina be mėsiškų valgių)

Jūs laukiami!

Raktažodžiai:

Būkite pasveikinti visi, aplankę atsinaujinusią Molėtų parapijos internetinę svetainę. Visada malonu stebėti tai, kas keičiasi, tobulėja. Drąsiai junkimės į pokalbius, dalinkimės nuomonėmis apie parapijos gyvenimą. Būdami skirtingi, esame įdomūs. Nebijokime to pripažinti. Dievas nori, kad nuolat augtume, siektume didesnių tikslų. Turime padaryti savo darbo dalį, o Dievas atliks savąją. Tepasitarnauja Jūsų įžvalgos parapijai, tesidžiaugia Dievas gyva mūsų bendruomene.

Švč. Trejybė

Raktažodžiai:

Nuostabus ir saulėtas sekmadienis mano protėvių lankytoje bažnyčioje Kietaviškėse. Atlaidai.

Po senoviniais, gal smetoniškojo laikmečio, o gal ir dar senesnio meto, tautiškais raštais išmargintos bažnyčios skliautais skamba kunigo balsas: sako pamokslą pagal sekmadienio Evangeliją. Švenčiausioji Trejybė... Sako, kad pamokslo apie Švč. Trejybę vengia daugybė kunigų, nes tai - gilus slėpinys, sunku suprasti, o dar sunkiau paaiškinti...

Suklusau, nes savyje nešiojuosi - tarsi auksinį obuolį - kažkur tarp Molėtų Meilingosios ir Kazokiškių Nugalėtojos Marijos bažnyčių padovanotą, gautą suvokimo stebuklą. O gal tik jo nuojautą?..

Surinkti turinį
web sprendimas c-4