Molėtų parapijoje tarnaujantys kunigai

 

Klebonas dek. mons. Kęstutis Kazlauskas

Molėtų dekanato dekanas ir parapijos klebonas Kęstutis Kazlauskas gimė 1961 m. balandžio 2 d., per šv. Velykas, Kaišiadorių rajone, Šafarnės kaime, Palomenės parapijoje. Tremtinių šeimoje devyni vaikai, iš kurių Kęstutis ir Jurgis tapo kunigais.

1979 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą. 1981 m. buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos pirmąjį kursą. 1986 m. gegužės 25 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje Arkivyskupas Liudvikas Povilonis suteikė diakono šventimus.

Kunigu įšventintas 1986 m. birželio 1 d. Kauno katedroje bazilikoje, šventimus suteikė vyskupas Vincentas Sladkevičius MIC (vėliau kardinolas). 

1986 m. paskirtas Alytaus parapijos vikaru, 1987 m. Žiežmarių parapijos vikaru. 1988 m. paskiriamas Užuguosčio parapijos administratoriumi. 1989 m. skiriamas Bagaslaviškio parapijos klebonu, aptarnaujant Krikštėnų parapiją. 1990 m. skiriamas pastoraciniam darbui į Žiežmarių parapiją. Nuo 1995 m. iki 2002 m. birželio 15 d. Merkinės parapijos klebonas, Merkinės dekanato dekanas. Molėtuose dirba nuo 2002 m. liepos 10 d.

2011 m. spalio 26 d. Jo Šventenybė Popiežius Benediktas XVI kunigui dekanui Kęstučiui Kazlauskui suteikė Jo Šventenybės kapeliono - monsinjoro titulą.

 

Vikaras kun. Laurynas Visockas

Laurynas Visockas gimė 1984 m. spalio 23 d.
Kunigu įšventintas 2010 m. rugpjūčio 28 d.
2017 m. kovo 20 d. paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

 

web sprendimas c-4