Šventojo Rožinio šventė

Štai tavo Motina! (Jn 19, 27)

Kokie guodžiantys ir malonūs tie žodžiai krikščioniui, kuris suvokia, kiek juose yra meilės. Taip atidavęs mums viską, ką buvo galima duoti, tai yra visų savo darbų, kančių ir kryžiaus mirties nuopelnus, - savo švenčiausiąjį Kūną ir Kraują kaip maistą mūsų sieloms, Jėzus Kristus atidavė mums savo didžiausią brangenybę - savo šventąją Motiną.

Mums reikia tvirtos pagalbos trim atvejais: pirma, kol mes esame žemėje, kur velnias priraizgė tūkstančius pinklių, kad mus apgautų ir pražudytų. Antra, kai stosime prieš Teisėją atsiskaityti už savo gyvenimą, galbūt sudarytą iš vienų nuodėmių. Ir trečia, kai po teismo mes galbūt ilgam atsidursime skaistyklos liepsnose. Vargas mums, jeigu tais trim atvejais Švenčiausioji Mergelė neateis mūsų gelbėti ir neišmels mums savo Sūnaus pasigailėjimo. Tačiau mes galime būti tikri, kad ji bus su mumis, jei mes per visą savo gyvenimą būsime ja pasitikėję ir ištikimai stengęsi sekti jos dorybėmis. (...)

Linksminkis Marija... yra malda, kurią norisi nuolatos kartoti. Kalbant apie žemiškuosius reikalus, pasidaro nuobodu, o kalba apie Švenčiausiąją Mergelę visada atrodo nauja. Švenčiausiosios Mergelės garbinimas minkština sielą, džiugina ir maitina.

Visi šventieji labai garbino Švenčiausiąją Mergelę. Jokia malonė neateina iš dangaus, neperėjusi per jos rankas. Kai norima ką nors padovanoti garbingam žmogui, kad dovana būtų jam miela, perduodama per žmogų, kurį jis ypatingai myli. Taip ir mūsų maldų galia yra visai kita, jeigu jas perduoda Švenčiausioji Mergelė, nes ji yra vienintelis kūrinys, niekada Dievo neįžeidęs. Vien tik Švenčiausioji Mergelė įvykdė pirmąjį Dievo įsakymą: tik vieną Dievą garbinsi ir Jį mylėsi. Ji tai įvykdė tobulai... Visa, ko Sūnus paprašys Tėvą, bus Jam duota. Visa, ko Motina paprašys Sūnų, bus jai duota.

Kol pasaulis egzistuoja, Švenčiausiosios Mergelės šaukiamasi iš visų pusių. Ji panaši į daugiavaikę motiną. Jai nuolat tenka užsiimti tai vienu, tai kitu savo vaiku.

Tai štai, broliai mano, ką reiškia šventasis Rožinis, ką reiškia tas pagarbinimas, kuriam žmonės taip dažnai būna abejingi. Ak, puikiausiasis tikėjime, tavęs nepaiso, nes tavęs nepažįsta. Tačiau to negana: reikia, kiek mums tai įmanoma, sekti Švenčiausiosios Mergelės dorybėmis, kad pelnytume jos užtarimą, ir ypač sekti jos nuolankumu, skaistumu bei didžiule meile. Ak, tėvai, jeigu jūs dažniau patartumėte savo vaikams garbinti Švenčiausiąją Dievo Gimdytoją, kiek malonių ji jiems išgautų. Kiek dorybių juose išugdytų. Jūs pamatytumėte, kaip juose užsimezga tai, kas gali juos padaryti malonius Viešpačiui Dievui. Ne, broliai mano, mes niekada nesuprasime, kaip labai Švenčiausioji Mergelė trokšta mums padėti išsigelbėti, kaip labai ji rūpinasi mumis. Net mažiausias pasitikėjimo ja pasireiškimas nelieka neatlygintas. Laimingas, kas gyvena ir miršta jos globojamas. Tikrai galima sakyti, kad jo išganymas garantuotas ir jis kada nors įžengs į Dangaus Karalystę. Tos laimės aš ir jums linkiu.

Iš Arso klebono Šv. Jono Marijos Vianėjaus (1786-1859) pamokslo

web sprendimas c-4