Gyvasis Rožinis

 

 

 Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko,
jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks.
Kur du ar trys susirinkę mano vardu, tai ir aš esu tarp jų.
Mt 18, 19-20        

       Šv. Jonas Paulius 2002 m. spalio 16 d. savo apaštališkame laiške vyskupams, kunigams ir tikintiesiems Rosarium Virginis Mariae ( Mergelės Marijos Rožinis) rašė, kad Rožinis yra taikos malda dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Tai ir šeimos ir už šeimą malda. Šv. Jonas Paulius praturtino Rožinio maldą prie tradicinių 15 slėpinių trijose dalyse pridėdamas dar vieną – Šviesos dalį su penkiais išganymo slėpiniais. Lietuvos Vyskupų konferencija patvirtino Lietuvai naująją Rožinio maldos tvarką, atitinkančią Šventojo Tėvo paskelbtus pakeitimus.

        Kalbant Rožinį, naudojamasi vėriniu, kuris reiškia tam tikrą simboliką. Tai ne vien skaičiavimo priemonė, užduodanti maldos judėjimo ritmą, tai ir nesibaigiančio krikščioniškojo tobulėjimo kelio simbolis ir grandinė, jungianti mus su Dievu, ir visų mūsų bendrystės ir bičiulystės ryšys. Tinkamai kalbamas, kaip tikra meditacinė malda, Rožinis padeda susitikti su Kristumi jo slėpiniuose. Jis virsta dvasiniu keliu, kuriame Marija tampa motina ir savo galingu užtarimu palaiko tikintįjį. Rožinio malda – tai vidinis kelias, atvedantis į gyvą sąlytį su Kristaus ir Jo Švenčiausios Motinos slėpiniu.

       Molėtų dekanate veikia Gyvojo Rožinio draugija ( toliau – GRD), kuri jungia 26 būrelius. Iš viso – 504 nariai. Kiekvienas šios maldos bendruomenės narys įsipareigojęs melstis po vieną Rožinio maldos slėpinį. Kiekvienas būrelis turi savo šventąjį globėją, kurio dieną renkasi į Šv. Mišias ir meldžiasi už būrelio gyvus ir mirusius narius bei jų šeimas. Sekmadieniais, o Molėtų parapijos GRD būrelių nariai ir ketvirtadieniais, meldžiasi prieš Šv. Mišias tos dienos nustatytą Rožinio dalį ir to mėnesio paskelbta popiežiaus ir  vietine intencija.

        Kiekvienais metais GRD nariai rugpjūčio mėnesį vyksta į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidus Pivašiūnuose, gegužės mėnesį organizuojama GRD dekanato diena, kurios metu vyksta rekolekcijos, draugijos nariai dalyvauja Šv. Mišiose įsijungdami į liturgijos šventimą. Po Šv. Mišių Molėtų parapijos namuose – konferencija, bendrystė ir agapė. O svarbiausią Gyvojo Rožinio šventę – Švč. Mergelės Marijos Rožančinės šventę – spalio 7 dieną dekanato GRD nariai ir tikintieji pažymi bendra galinga Rožančiaus malda ir Šv. Mišiomis.

        Susišaukime visi ir bendroje Rožinio maldoje junkimės į Gyvąjį Rožinį – galingiausią ginklą prieš visas negandas ir gyvą ryšį su Kristumi ir  Jo Švenčiausiaja Motina Marija.

        Norinčius jungtis prie Gyvojo Rožinio maldos, kviečiame kreiptis į Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorę Aušrinę Andreikėnienę, tel.  8601 31031.

Rožinio maldai kviečiame kiekvieną dieną prieš šv. Mišias.

 


 

ROŽINIO MALDA

Slėpinių apmąstymui panaudotos mintys iš garbingojo Dievo tarno
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo

(Parengė ses. Felicija Grybaitė, Kristaus Karaliaus Merginų diakonių kongregacija, ir Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos Teofiliaus Matulionio maldos būrelis)

2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvą pasiekė džiugi žinia: popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę. Tai reiškia, kad artimiausiu laiku garbingasis kankinys Bažnyčios nustatytomis apeigomis bus skelbiamas palaimintuoju.

Rožinio maldoje apmąstydami šventuosius slėpinius, dėkokime Viešpačiui už šią brangią dovaną ir Švč. Mergelei Marijai už nuolatinę globą bei užtarimą.

Kaišiadorių vyskupijos kurija 2017

 

DŽIAUGSMO SLĖPINIAI

Pirmasis slėpinys
Apreiškimas

„Štai aš Viešpaties tarnaitė“ (Lk 1,38) – nedrąsiai, bet tvirtai ištarė Mergelė Marija.

Mokyk mus, Marija,visuomet priimti Viešpaties valią taip, kaip ją priimdavo garbingasis Teofilius, nuolat kartodamas: „Būk valia Tavo.“

Antrasis slėpinys
Aplankymas

„Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“ (Lk 1, 43)

Mokyk mus, Marija, tikros tarnavimo dvasios, kaip Sibiro gulaguose garbingasis Teofilius tarnavo, sakydamas:„Kur avys, ten ir piemuo.“

Trečiasis slėpinys
Gimimas

Skaudu buvo Marijai ir Juozapui girdėti užeigos šeimininką sakant, kad jiems nėra vietos užeigoje (plg. Lk 2,7).

Išganytojo Motina, mokyk mus paruošti vietą Viešpačiui ir išmelsk mums gyvo tikėjimo, su kuriuo savąjį kančios kelią nuėjo arkivyskupas Teofilius. Tai patvirtina jo šūkis vyskupiškajame  herbe: „Per kryžių į žvaigždes.“

Ketvirtas slėpinys
Paaukojimas

Juozapas ir Marija stebėjosi tuo, kas buvo kalbama apie Kūdikį (plg. Lk 2,33).

Bažnyčios Motina, padėk mums ieškoti vienybės su Jėzumi šventojoje Eucharistijoje, kurią žemės kelionėje taip brangino garbingasis Teofilius.

Penktasis slėpinys
Atradimas šventykloje

„Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ (Lk 2,49) Marija svarstė visus įvykius savo širdyje.

Dangiškoji Motina tepadeda ir mums tikėjimo šviesoje svarstyti laiko ženklus, o kančios nepalaužtas garbingasis Teofilius tepagelbsti mums visuose išbandymuose likti ištikimiems Dangiškojo Tėvo reikalams.

ŠVIESOS SLĖPINIAI

Pirmasis slėpinys
Krikštas Jordane

Krikštu „mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą“ (Rom 6, 4).

Leisk, Viešpatie, kad žvelgdami į garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą vis giliau suvoktume savo krikščioniškąją atsakomybę ir labiau brangintume krikštu gautą tikėjimo malonę.
 

Antrasis slėpinys
Apsireiškimas Kanos vestuvėse

„Darykite, ką jis jums lieps“ (Jn 2,5) – tai Jėzaus Motinos priesakas mums.

Melskime Mariją užtarimo šeimoms, kad šeimoje kaip namų Bažnyčioje garbingojo Teofiliaus pavyzdžiu būtų pasirinktas ištikimybės ir pasiaukojimo kelias.
 

Trečiasis slėpinys
Dievo Karalystės skelbimas, raginant atsiversti

„Dievo karalystė yra tarp jūsų“ (Lk 17,21).

Melskime, kad ši Karalystė augtų mūsų Tėvynėje, ypač ten, kur tiek daug kančios, kad jaunos širdys sektų garbingojo Teofiliaus idealizmu ir Evangelijos šviesoje surastų išganymo kelią.

 

Ketvirtasis slėpinys
Atsimainymas

„Gera mums čia būti!“ (Mt 17,4) – sakė apaštalai dieviškoje Viešpaties artumoje.

Kančios nepalaužto garbingojo Teofiliaus paskatinti, melskime malonės, kad šiais istoriniais Teofiliaus Matulionio metais Lietuvos vaikų širdyse skaisčiau įsižiebtų tikėjimo, vilties ir meilės ugnis.
 

Penktasis slėpinys
Eucharistijos įsteigimas

„...aš esu su jumis per visas dienas...“ (Mt 28,20) – šis Jėzaus pažadas neleidžia mums nusiminti net tamsiausiais gyvenimo momentais.

Mergelės Marijos užtariami, melskime, kad žmonių širdyse atgytų tokia pagarba ir meilė Eucharistijai, kokią turėjo garbingasis Teofilius.

 

SKAUSMO SLĖPINIAI

Pirmasis slėpinys
Malda Alyvų sode

„Tėve... pašventink juos tiesa!“ (Jn 17,17) – taip Viešpats Jėzus meldėsi prieš savo kančią.
Gyvenimą paaukojęs Dievo tautai ir sekdamas Kristumi garbingasis Teofilius ėjo į Dievo jam skirtą Golgotą. Mergelės Marijos globojami, prašome Viešpatį gyvame tikėjime subrendusių, dėl Bažnyčios ir Tėvynės besiaukojančių žmonių.
 

Antrasis slėpinys
Nuplakimas

„Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina...“ (Jn 19,25)

Tvirtas, kaip Marija po kryžiumi, garbingasis Teofilius nepalūžo kančioje, nors matė dūžtančias Tėvynės prisikėlimo viltis. Melskime Dievo pagalbos įvairių priklausomybių ir nedorų papročių sužalotai Tėvynei.
 

Trečiasis slėpinys
Vainikavimas erškėčiais

Marija, regėjai Piloto nuteistą Sūnų ir negalėjai Jam padėti. Tavo globos meldžiame tiems, kurie gina gyvybę ir žmogiškąjį orumą.

Pažeminimus bei neteisybes patyręs garbingasis Teofilius tešviečia mums savo pavyzdžiu!
 

Ketvirtasis slėpinys
Kryžiaus nešimas

Marija, drauge su Sūnumi Golgotos kelyje aukojaisi pasaulio išganymui.

Meldžiame, kad šiandien netrūktų veronikų Ir kireniečių, lengvinančių kenčiančiųjų dalią. Garbingasis Teofilius, skelbęs tikėjimo ir paguodos žodį kenčiantiems, tepadeda ir mums kasdien nešti savo gyvenimo kryžių.
 

Penktasis slėpinys
Nukryžiavimas

„Tėve, atleisk jiems...“ (Lk 23,34) – meldė Jėzus nuo kryžiaus. Marija šiuos mirštančio Sūnaus žodžius laikė savo širdyje.

Jie lydėjo ir garbingąjį Teofilių ilgame tremties kelyje. Nuolankiai melskime malonės ir šaukimės Dievo Motinos globos visiems tiems, kuriuos ištinka įvairiausi išbandymai.

 

GARBĖS SLĖPINIAI

Pirmasis slėpinys
Prisikėlimas

„Moterie, ko verki? Ko ieškai?“ (Jn 20,15) – taip prisikėlęs Viešpats Jėzus prašnekino Mariją Magdalietę, atėjusią lankyti kapo.

O ko ieškome mes? Melskime malonės, kad žinią apie prisikėlusį Kristų išgirstų klystkeliuose klaidžiojantys ir gyvenimo prasmės nesuradę mūsų broliai ir seserys.

Garbingasis Teofilius, net ir kančioje tikėjęs prisikėlimu, savo pavyzdžiu testiprina mus prisikėlimo kelyje.
 

Antrasis slėpinys
Žengimas į dangų

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją...“ (Mk 16,15) – šiaip žodžiais Viešpats Jėzus vėl surenka išdavystės naktį išsisklaidžiusius apaštalus, patikėdamas jiems svarbią užduotį. Misijoms pasiaukojęs garbingasis Teofilius visomis jėgomis vykdė šį Viešpaties priesaką.

Marija, globok Bažnyčią, kuri neša Gerąją Naujieną šių dienų pasauliui.
 

Trečiasis slėpinys
Šventosios Dvasios atsiuntimas

Jėzaus pažadas apaštalams „Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus“ (Jn 14, 18) skatina mus būti atvirus Šventosios Dvasios veikimui.

Šventoji Dvasia, Globėja, Tu vedi savąją Bažnyčią per besikeičiančius laikus. Dėkojame, kad leidai mums sulaukti ištikimojo savo tarno Teofiliaus, kurį lydėjai tremties naktyje, kankinystės pripažinimo. Neapleisk ir mūsų, keliaujančių per dvasines šių dienų pasaulio dykumas.
 

Ketvirtasis slėpinys
Marijos paėmimas į dangų

„Jis išaukština mažuosius“ (plg. Lk 1,52). Tik paimta į dangų Mergelė Marija iki galo suvokė šių žodžių prasmę.

Su Sūnumi ėjusi kančios keliu, Marija, šiandien esi su Juo danguje ir kaip švelniausioji Motina globoji žemės vaikus. Tavo užtarimą patyrė ir garbingasis Teofilius, dvasios didybę pridengęs nuolankumu puikybės ir egoizmo užvaldyto pasaulio akivaizdoje. Mokyk ir mus, o Motin, tikro nusižeminimo ir nuolankumo!

Penktasis slėpinys
Marijos vainikavimas

Sveika, Karaliene, Gailestingumo Motina, džiaugiamės Tavo išaukštinimu ir meldžiame globoti karų bei smurto iškankintus mūsų brolius ir seseris. Skaudžiausią prievartą patyręs garbingasis Teofilius tepadeda išmelsti taiką pasauliui, palaikyti laisvės ir Tėvynės netekusiųjų viltis. Nuostabu, kad iš šios ašarų pakalnės galime kelti žvilgsnį aukštyn, į Dangų...

* * * * *

Tebūna šlovinamas Viešpats per amžius,
             tebūna visados garbinamas Jo vardas! (Sir 51, 30)
              

 Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos nariai,

2018 Viešpaties metais melskimės Popiežiaus Pranciškaus intencijomis ir

už Bažnyčią, prašant jai ištikimų tarnų, kad visi ją mylėtume;

Už vyskupus, kunigus, klierikus, kad Šventoji Dvasia apsaugotų juos nuo pagundų ir puolimų;

Už bendruomenę, kad Viešpats mus vienytų ir augintų;

Už jaunimo pašaukimus į kunigystę, vienuolynus, diakonus;

Už bedarbius, žmones, neturinčius pastogės,  nepritampančius socialinėje aplinkoje ir už tuos, kurie tarnauja vargšams;

Už Lietuvos šeimas, kad jos tvirtėtų Viešpatyje;

Už turinčius priklausomybių, kad Dievo stiprinami geičiau iš jų išsivaduotų;

Už kūdikius ir Lietuvos jaunimą, kad jie stiprėtų ir augtų Dievo globojami;

Už ligonių sielos bei kūno sveikatą, už juos gydančius ir slaugančius;

Už mirusius, ypač tuos, už kuriuos nesimeldžia artimieji, kad Viešpats būtų maloningas jų sieloms;

Už dvasinį Lietuvos atgimimą;

Vieni už kitus, už taiką ir ramybę mūsų širdyse ir pasaulyje.

MOLĖTŲ ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO PARAPIJOS
GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJOS BŪRELIŲ
VADOVAVIMO ROŽINIO MALDAI BAŽNYČIOJE
2018 METAIS GRAFIKAS

Būrelio

šventasis globėjas

Vadovas, pavaduotojas

Vadovavimo Rožinio maldai mėnuo, diena

 

GRD* intencija

Šv. Antano

 

Jurgita Žilinskienė

Irena Mackevičienė

 

SAUSIO mėn.

4 d., 11 d.,

18 d., 25 d.

Už Bažnyčią, prašant jai ištikimų tarnų, kad visi ją mylėtume

Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos

 

Juozas Vižinis

Ana Žukauskienė

VASARIO mėn.

1 d., 8 d.,

15 d., 22 d.

Už vyskupus, kunigus, klierikus, kad Šventoji Dvasia apsaugotų juos nuo pagundų ir puolimų

Švč. Teresės Avilietės

 

Monika Jurevičienė

Dalia Bareikienė

KOVO mėn.

1 d., 8 d., 15 d.,

22 d., 29 d.

Už bendruomenę, kad Viešpats mus vienytų ir augintų

Šv. Juozapo

 

Alicija Šilinskienė

Aldona Stankevičienė

BALANDŽIO mėn.

5 d., 12 d.,

 19 d., 26 d.

Už jaunimo pašaukimus į kunigystę, vienuolynus, diakonus

Šv. Pijaus

 

Vida Šlepikienė

Laima Žarnosekovienė

GEGUŽĖS mėn.

3 d., 10 d.,

17 d., 24 d., 31 d.

Už bedarbius, žmones, neturinčius pastogės, nepritampančius socialinėje aplinkoje ir už tuos, kurie tarnauja vargšams

Šv. Onos

 

Petras Narsevičius

Eugenija Liutkevičienė

 

BIRŽELIO mėn.

 7 d., 14 d.,

21 d., 28 d.

Už Lietuvos šeimas, kad jos tvirtėtų Viešpatyje

Šv. Pranciškaus

 

Aldona Stripeikienė

Irutė Kondelevskienė

LIEPOS mėn.

5 d., 12 d.,

19 d., 26 d.

Už turinčius priklausomybių, kad Dievo stiprinami greičiau iš jų išsivaduotų

Šv. Kazimiero

 

Danutė Pundienė

Anelė Aleksiejūnaitė

RUGPJŪČIO mėn.

2 d., 9 d.,

16 d., 23 d., 30 d.

Už kūdikius ir Lietuvos jaunimą, kad jie stiprėtų ir augtų Dievo globojami

  Šv. Jono Krikštytojo Gimimo

 

Audronė Vilkickienė

Marijona Latvienė

RUGSĖJO mėn.

6 d., 13 d.,

20 d., 27 d.

Už ligonių sielos bei kūno sveikatą, už juos gydančius ir slaugančius

Šv. Apaštalo Jokūbo

 

Alvydas Mackevičius

Vanda Jalmokienė

SPALIO mėn.

4 d., 11 d.,

18 d., 25 d.

Už mirusius, ypač tuos, už kuriuos nesimeldžia artimieji, kad Viešpats būtų maloningas jų sieloms

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės

 

Janina Berzinienė

Antanina Pagalienė

LAPKRIČIO mėn.

1 d., 8 d., 15 d.,

22 d., 29 d.

Už dvasinį Lietuvos atgimimą

 

Šv. Antano

 

Irena Mackevičienė

Jurgita Žilinskienė

GRUODŽIO mėn.

6 d., 13 d.,

20 d., 27 d.

Vieni už kitus, už taiką ir ramybę mūsų širdyse ir pasaulyje

                    

 

   

GRD - Gyvojo Rožinio draugija

GRD intencija - meldžiamasi kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį

 

web sprendimas c-4