Gyventi antgamtinį Dievo gyvenimą tikėjimu, viltimi ir meile

Raktažodžiai:

Kaip tai pasiekti?

Dievas nebūtų gerumas ir Meilė, jeigu, norėdamas mūsų draugystės, neduotų mums laiko ir priemonių su Juo bendrauti. Tos priemonės - absoliučiai tikros ir leidžiančios sueiti į tiesioginį kontaktą su Dievu - yra teologinės dorybės ir iš jų kylančios dovanos.

Tikėjimu mes iš tikrųjų pripažįstame siūlomą mums gyvenimą. Meile tas gyvenimas tampa mūsų. Viltis malonės pagalba mums patvirtina, kad mes visada gyvensime ir neabejotinai laimėsime dangų.

Štai ir visa tvirtos ir gilios maldos esmė. Užuot blaškęsi, mąstydami apie vieną ar kitą dalyką, užuot filosofavę apie Dievą, įtempę savo protą valią bei vaizduotę ir norėdami įsivaizduoti paveikslus ar scenas, mes galime eiti prie Dievo visiškai paprastai. Ieškokite Jo tyra širdimi (Išm 1, 1).

Pats Viešpats mus tam kviečia: Būkite paprasti kaip balandžiai (Mt 10, 16). Žmogus yra komplikuota būtybė ir, deja, atrodo, kad jis yra linkęs viską dar labiau komplikuoti - netgi savo santykius su Dievu. Dievas, atvirkščiai, yra absoliutus paprastumas. Kuo labiau mes daromės komplikuoti, tuo labiau tolstame nuo Dievo. Ir atvirkščiai - kiek daromės paprasti, tiek prie jo artėjame.

Dievas, mūsų Tėvas, gyvena mumyse. Argi vaikas, norėdamas pasikalbėti su savo tėvu, naudojasi korespondencijos vadovėliu ar mandagumo taisyklių rinkiniu? Ne, vaikas kalbasi su tėvu visai paprastai, neieško gatavų frazių, neįpuola į formalizmą. Taip elkimės su mūsų dangiškuoju Tėvu. Išganytojas mums yra pasakęs: Jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę (Mt 18, 3).

Argi motinai pabosta klausytis, kai vaikas jai sako: "Mama, aš tave myliu"? Taip ir Dievas: juo vaikiškesnė yra mūsų malda, juo labiau ji Dievui patinka. Juk pats Jėzus yra Dievui parinkęs Tėvo vardą: pati Šventoji Dvasia šaukia: Abba, Tėve (Gal 4, 6). Taip pat Jis mums įkvepia kartoti Šventojo Rašto ar liturginių tekstų žodžius.

Taigi kokia bus mūsų malda? Visai paprasta. Tiek paprasta, kiek tik įmanoma. Mes atsiklaupsime ir iš visos širdies kartosime tikėjimo, vilties ir meilės aktus. Kito tikresnio, kilnesnio ir išganingesnio mąstymo metodo nėra.

 Kartūzo knygos "Meilė ir tyla"

Komentarai

Arūnė portretas

Opozicija

Kaip gražiai atskleistas skirtumas tarp žmonių (komplikuotų būtybių) ir Dievo (absoliutaus paptastumo). Užskaitau paprastumą :)

web sprendimas c-4